ŞUBELERİMİZDEN ORTAK AÇIKLAMA

MMO 13 Mayıs 2020, Çarşamba

TMMOB Kanunu’nu Değiştirme Girişimi, Kamu-Toplum Yararına Yok Etmeye, Demokratik Yollarla Yönetime Gelemedikleri Odalarımızı İşlevsizleştirmeye, Mesleki Denetimleri Yok Etmeye, Odaların Üyeleriyle İlişkisini Kesmeye ve Toplumsal Muhalefetin Tasfiyesine Yöneliktir

Kamuoyunca bilindiği üzere iktidar yıllardır gündeminde olan, Anayasa’nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki 135. maddesine dayalı 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nu değiştirme girişimini tekrar gündemine almıştır.

Özellikle 2007 yılından bu yana süregelen iktidarın kurgu ve girişimleri ile şimdi edindiğimiz ön bilgilerden hareketle, bu girişimin üç ana ekseni bulunduğunu söyleyebiliriz.

Birincisi: Üye çoğunluğunun özgür iradesine dayalı seçim sistemini değiştirerek, demokratik yollarla yönetime gelemedikleri Odalarımızda yönetim işleyişimizi kaosa sürüklemektir.

İkincisi: Otoriter idari ve mali denetim yoluyla yönetici ve çalışanlarımızı cezalandırmaya kadar varacak şekilde Odalarımızı baskı altına almak, mali olarak güçten düşürmek ve işlevsizleştirmektir.

Üçüncüsü: Odalarımıza kayıtlı meslek mensuplarının toplumsal yaşamın her alanına yönelik projeleri üzerindeki kamusal mesleki denetimi tamamen kaldırarak kuralsızlığı egemen kılmak ve Odalar ile üyelerinin ilişkilerini kesmektir. 

Böylelikle iktidar, benimsediği neoliberal politikalar gereği düşman bellediği, kamu-toplum yararı kavram ve uygulamaları ile Anayasa’nın 135. Maddesine dayalı kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, kamu tüzelkişiliğimizi dönüştürerek yok etmek istemektedir.

Bu girişim, toplumsal yaşamın her alanıyla doğrudan bağlantılı mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini bir bütün olarak piyasa güdümüne sokarak değersizleştirme, kuralsızlaştırma ve tasfiyeye yöneliktir.

Bu çaba ile sömürü ve rant imparatorluğunun sınırsız ve kuralsız tam hakimiyetini kurma çabaları arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.

Bu çaba ile bilimin özgürce serpilip geliştiği laikliğin, demokrasinin ve cumhuriyetin iktisadi ve sosyal kazanımlarının yok edilmesi arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.

İşte bu nedenler bütünü itibarıyla özerk ve demokratik işleyişe sahip Odalarımız, üst birliğimiz TMMOB, diğer demokratik kitle örgütleri ve bütün toplum üzerinde otoriter vesayet oluşturmaya çalışan iktidarın bu girişimine herkesi karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Belirtmek isteriz ki, iktidarın mevzuatımızı değiştirme girişimleri bizleri ülkemizden, halkımızdan, bilimden yana, sömürü ve rant karşıtı mücadelemizden alıkoyamaz. Yaptığımız hizmetlerin kamusal niteliğinin sermaye-rant-yandaş güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerimiz ve örgütlerimize yönelik etkisizleştirme, itibarsızlaştırma çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan mücadeleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir.

TMMOB’nin en büyük Odalarından biri olan Makina Mühendisleri Odası (MMO), sanayisizleşmenin, tarımdaki gerilemenin; demokrasinin, laikliğin, hukukun tasfiyesi ile paralel olarak gelişen otoriter/diktacı vesayet oluşturma girişimine karşı; kamucu, kalkınmacı, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimden, halktan yana belirlenimlerle onurlu bir şekilde direnmeye devam edecektir.

MMO’nun örgütlü üye gücüne dayalı mücadeleci yapısı ve gelenekleri, TMMOB çatısı altında her zaman sürecektir. Demokratik mevzilerimizi korumak, özelleştirilen, serbestleştirilen tüm kamusal hizmetlerin kamu eliyle toplum çıkarlarını gözeten bir anlayışla verilmesini sağlamak, Oda-TMMOB çizgisini sürdürerek geleceğe taşımak için kararlılıkla mücadele etmede MMO örgütümüz tam bir görüş birliği içindedir.

Tek tip örgüt ve toplum olmayacak, örgütlü toplum savunusunu kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi