S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Oda ve Üyelik

  •  Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin artırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
  •  Ülkemiz imar ve sanayi politikasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerin ve sanayinin yararına sunmak, Ülkenin çevre sorunlarının çözümlenmesine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde meslek alanları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek,
  •  İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu ve benzeri sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yapmak ve raporlandırmak, Oda‘nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuvarlar kurmak,
  • Meslek alanları ile ilgili teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri ve benzeri gibi teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, ülke ve toplum yararları doğrultusunda önerilerde bulunmak,
  • Meslek alanları ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak,
  • Sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite anlayışının geliştirilmesi doğrultusunda her türlü girişimlerde bulunmak, bu amaçla yapılacak çalışmaları yönlendirmek, kontrol etmek, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarda her türlü girişimlerde bulunmak,
  • Meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek,

⦁    Endüstri Mühendisliği 
⦁    Endüstri Sistemleri Mühendisliği
⦁    Endüstri ve Sistem Mühendisliği 
⦁    Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 
⦁    Enerji Sistemleri Mühendisliği 
⦁    Havacılık ve Uzay Mühendisliği
⦁    Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği
⦁    İmalat Mühendisliği  
⦁    İmalat Sistemleri Mühendisliği
⦁    İşletme Mühendisliği 
⦁    Makina Mühendisliği
⦁    Makina Teknik Metot Mühendisliği
⦁    Makina ve İmalat Mühendisliği 
⦁    Makina ve Üretim Mühendisliği 
⦁    Mekanik Mühendisliği
⦁    Mekatronik Mühendisliği
⦁    Mekatronik Sistemler Mühendisliği
⦁    Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri 
⦁    Otomotiv Mühendisliği 
⦁    Raylı Sistemler Mühendisliği
⦁    Sistem Mühendisliği 
⦁    Tesisat Tekniği Mühendisliği 
⦁    Uçak Mühendisliği 
⦁    Uçak ve Uzay Mühendisliği
⦁    Uzay Mühendisliği 
⦁    Üretim Tekniği Mühendisliği
⦁    Üretim Sistemleri Mühendisliği
⦁    Üretim Mühendisliği ve Yönetimi 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasa‘nın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TMMOB yasasının 33. Maddesi‘ne göre “Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.”
 Mühendisler mesleklerini icra edebilmek için Oda‘ya kayıt olmak zorundadır.

1. 1 Adet fotoğraf
2. Nüfus Cüzdanı (Aslı)
3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı)*
4. Mezun Belgesi (e-devlet)
5. Kimlik + Kayıt Ücreti

*Diploma henüz okuldan teslim alınmadıysa taahhütname imzalanmalıdır.

1. 1 Adet Fotoğraf
2. 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Öğrenim Belgesi

Yasal olarak pasaport ve ehliyet nüfus cüzdanı yerine geçmektedir. Oda kimlik kartınızı fuar, sempozyum, seminer vb. etkinliklerde tanıtım amacıyla, Oda ile ilgili faaliyetlerde de kimlik kartı olarak kullanabilirsiniz.

Odanın sağladığı avantajlar (yayın, eğitimler, seminerler, yetkilendirme eğitimleri, iş bulmada destek, hukuksal destek).

İşsiz üyelerimize yönelik ücretsiz kurs ve seminerlere katılabilir, diğer seminerlerden ise katılım ve kontenjan durumuna göre ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Aidat

Genel Kurul kararıyla yeni kayıtta sadece içinde bulunduğumuz yılın aidatı alınmaktadır.

Şubelerinizden veya https://makina.mmo.org.tr adresimizden taksitlendirerek ödeme yapabilirsiniz.

Emekli ve çalışmayan üyelerimizden belgelendirdikleri takdirde aidat alınmamaktadır. Aidat muafiyet talebi için https://makina.mmo.org.tr/AidatMuafiyetBasvurusu sayfasını ziyaret ediniz. 

Yurtdışında bulunan üyelerimizden belgelendirdikleri takdirde yurtdışında bulundukları sürece aidat alınmamaktadır. Aidat muafiyet talebi için https://makina.mmo.org.tr/AidatMuafiyetBasvurusu sayfasını ziyaret ediniz.

Askerlik bitiminde terhis belgesi ile başvurulduğunda askerlik süresinin aidatı alınmamaktadır.

Master öğrencisi olup çalışmayan üyelerimizden; her yılın Aralık ayında öğrenci belgesi getirmesi durumunda aidat alınmamaktadır.

Eğitim

Aşağıdaki linkten tüm eğitimlerimize ulaşabilirsiniz. 

https://makina.mmo.org.tr/Egitimler

Eğitimlerimiz, yetkilendirme kapsamında olduğundan ücretsiz ya da indirim uygulaması yoktur. Ancak seminerlerimize işsiz üyelerimiz kontenjan dâhilinde ücretsiz katılabilirler.