Odamızın Başkan Vekili Havacılık Mühendisi Selçuk Soylu’yu Görevinden Uzaklaştıran TUSAŞ Yönetimi Neyin Peşinde?

MMO 1 Haziran 2020, Pazartesi

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili arkadaşımız Havacılık Mühendisi Selçuk Soylu, 30 Nisan 2020 tarihinde, 20 yıldır çalışmakta olduğu Türk Havacılık ve Uçak Sanayii AŞ (TUSAŞ) yönetiminden aldığı bir cümlelik bildirim ile üç ay ücretsiz izne çıkarılarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

TUSAŞ’ın Başkan Vekilimize yaptığı bildirimde “16 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan 7244 sayılı kanunun 9. maddesine istinaden 30 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile ücretsiz izne çıkarılmanız uygun bulunmuştur” denilmiş ve gerekçe belirtilmemiştir.

Bildirimde sözü edilen 7244 sayılı kanun, “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”dur. Bu kanunun 9. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici maddede, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin üç ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği belirtilmektedir. Diğer yandan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir” denilmektedir. Ayrıca “Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir” hükmü de bulunmaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, 10 bine yakın çalışanı bulunan TUSAŞ’ta söz konusu kanunun 9. maddesi dayanak yapılarak tek bir kişi, arkadaşımız Selçuk Soylu görevden uzaklaştırılmıştır.

Söz konusu kanun maddesinin yürürlüğe girmesinin hemen ardından yapılan bu uygulamanın “aciliyeti” nedir?

“Değerler”ini “dürüstlük, güvenilirlik” olarak ifade eden TUSAŞ, arkadaşımıza ve Odamızdaki görevine yönelik, yasalara aykırı  bir şekilde siyasi bir tasarrufta mı bulunmaktadır?

Covid-19 salgını nedeniyle çıkarılan bu düzenleme, kamuoyunda bilindiği üzere işverenlere üç ay süre ile çalışan çıkarmayı yasaklamaktadır. TUSAŞ yönetimi bu yasağı, çalışanların tamamen aleyhine olan üç ay ücretsiz izin uygulamasına sığınarak delmek mi istemiştir?

TUSAŞ’ın yöneticileri neyin peşindedir?

Bu gelişme üzerine Oda Yönetim Kurulu olarak 6 Mayıs 2020 tarihinde konu ile ilgili görüşme talebimizi TUSAŞ yönetimine ilettik ancak herhangi bir yanıt alamadık.

TUSAŞ yönetiminin bilmesini isteriz: Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Odamız Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur ve kamu tüzelkişiliğine sahiptir. Gerek Anayasa’da gerekse 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda görev, yetki ve sorumluluklarımız tanımlanmıştır. Mühendislik yapabilmeleri için Odamıza kayıttı olmak zorunda olan meslektaşlarımızın her türlü hak ve çıkarını korumak ve geliştirmek Odamızın asli ve vazgeçilemez görevidir. Meslektaşlarımızın yanında olmak, her türlü hukuk dışı uygulamaya karşı onların hak ve çıkarlarını savunmak bize Anayasa ve yasa ile verilmiş bir görevdir. Meslektaşlarımız yanlış uygulamalara karşı asla yalnız değildir.

TUSAŞ yönetimine sesleniyoruz: Hukuk dışı bu kararınızı geri alın. Odamız konunun takipçisidir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı