Mesleklerimizi ve Meslek Örgütlerimizi Ülke, Halk ve Meslektaş Yararına Savunmaya Devam Edeceğiz

MMO 19 Eylül 2018, Çarşamba

Oda Başkanı Yunus Yener, 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Mesleklerimizi ve Meslek Örgütlerimizi Ülke, Halk ve Meslektaş Yararına Savunmaya Devam Edeceğiz

Tarihimizde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül, sekiz yıldan beri TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak kutlanmakta ve mücadele geleneğimiz sürdürülmektedir.

19 Eylül 1979 tarihinde mühendis, mimar, şehir plancıları Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin çağrısıyla, ekonomik demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu eyleme 49 il ve 443 işyerinde mühendis, mimar, şehir plancıları ile birlikte işçi, teknik eleman, sağlık görevlileri dâhil 100 binden fazla kamu çalışanı katılmış ve eylemi teknik eğitim gören öğrenciler de desteklemişti.

Aradan geçen 39 yılda mühendislik, mimarlık, şehir plancılarının sorunları oldukça artmıştır. Meslek disiplinlerimiz ve meslek örgütlerimiz, kapitalizmin neoliberal dönem uygulamaları ve iktidarın rant ve otoriter yönetim politikalarının hedefindedir.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri, kamusal yarar yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin hedefi haline getirilmiştir. Esnek, güvencesiz çalışma koşulları tüm emekçilerle birlikte üzerimizdeki sömürüyü artırmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi ile sanayi, enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriterleri devre dışı bırakılmakta, evrensel bilimsel mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir.

Üst Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız söz konusu neoliberal dönüşüm programı ve rant çıkarlarından dolayı uzun bir süreden beri iktidarın hedefindedir. Siyasal iktidar kamusal hizmet ve denetimi ortadan kaldırmanın, Anayasal dayanağı bulunan yetkilerimizi yok etmenin ve örgütlerimizi Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun kıskacına almanın peşindedir. Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin kamusal niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerimize ve örgütlerimize yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan mücadeleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir.

Odamız, meslek disiplinlerimiz ve örgütlerimize yönelik tasfiyeci politikalar ile ülke çapında izlenen piyasacı-rantçı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindedir. Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, sosyal hukuk devleti, adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik; planlama, sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim ve güvenceli çalışma mücadelemiz bu bilinçle sürecektir.

Yaşasın MMO örgütlülüğü.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

 

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı