Hakkımızda

MMO, Anayasa'nın 135. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız, 1954 yılından bugüne 18 Şube, 56 İl Temsilciği, 43 İlçe Temsilciliği, 7 Mesleki Denetim Bürosu, Akredite Muayene Kuruluşu (AKM), Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK), Akredite Deney Laboratuvarı (MERLAB), Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı (KALMEM), Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) Eğitim Merkezi, 5 Uygulamalı Eğitim Merkezi (UEM) ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine ulaşmıştır. 1954’te 902 olan üye sayımız bugün itibariyle 110.000'i aşmıştır.

MMO’NUN KURULUŞ AMAÇLARI

- Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin artırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,

- Yurdun doğal kaynaklarının ülke ve toplum yararları doğrultusunda işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak,

- Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri vb. gibi teknik belgeleri hazırlamak,

- Meslek alanlarıyla ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak,

- Meslek alanlarıyla ilgili öğretim yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak ülkenin gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte mühendisin yetişmesine yardımcı olmak,

- Üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan “uzmanlık sicil dosyaları” tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu ve özel kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişileri önermek,

- Meslek alanlarıyla ilgili, teknik kitap, gazete, dergi vb. yayınları çıkarmak, bu alanda çıkan yayınları izlemek ve bu yayınları üyelerinin ve toplumun hizmetine sunmak, yayın konusunda gerektiğinde yerli yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek,

- Üyelerinin mesleki alanlarındaki ulusal ve uluslararası yeni gelişmeleri, tartışmaları izleyebilmesi ve aktarabilmesi, mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda politikaların oluşturulması amacıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, sergi vb. düzenlemek, üyelerin sosyal-kültürel gelişimine katkıda bulunmak için kurs, seminer, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemektir.

ODA’YA ÜYELİK

Makina Mühendisleri Odası’na yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay, Mekatronik, Sistem, İmalat, Üretim, Üretim Tekniği, Üretim Sistemleri, Otomotiv, Endüstriyel Tasarım, Enerji Sistemleri, Makina ve İmalat ile Raylı Sistemler Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerden (ya da TMMOB Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilen diğer mühendislik disiplinlerinde) mezun olarak diploma almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili mühendisler üye olabilir.

1982 Anayasası'nın 135. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanların üyeliği isteğe bırakılmıştır. Bu kapsam dışındaki mesleğini icra eden tüm mühendislerin çalışabilmesi için Oda’ya üye olması zorunludur.

Kayıt yaptıran üyelerimize verilen kimlik belgesinin her beş yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Oda’ya kayıt ve kimlik yenileme için aşağıdaki belgeler istenmektedir.

1. T.C. Uyruklu Yurt İçi ve Yurt Dışı Mezunlarının Kayıt Koşulları

 • Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi

(Noter veya Oda onaylı)

 • Nüfus cüzdanıfotokopisi

(Noter veya Oda onaylı)

 • 4 adet fotoğraf
 • Kayıt ücreti ve aidat
 • Yurt dışı mezunları için YÖK’ten denklik belgesi ayrıca diplomanın Türkçe çevirisi
 • Kimlik ücreti

2. Yabancı Uyruklu Mühendislerin Kayıt Koşulları

Yabancı uyruklu mühendislerin üyelik kayıtları, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen koşul ve belgelerle yapılmaktadır.

ODA ORGANLARI

Oda Genel Kurulu: Oda Genel Kurulu iki yılda bir toplanır. Şube Genel Kurullarında seçilmiş delegelerden ve doğal delegelerden (Bir önceki dönem TMMOB Yönetim, Yüksek Onur, Denetleme Kurulu ile Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu üyeleri) oluşur. Yapılan seçimlerde, Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, TMMOB Genel Kurulu delegeleri asıl ve yedek üyeleriyle birlikte TMMOB Yönetim Kurulu için üç (3), TMMOB Denetleme Kurulu için bir (1) ve Yüksek Onur Kurulu için bir (1) aday seçilir.

Oda Yönetim Kurulu: 7 asıl 7 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşur. Oda amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda çalışmalar yapar.

Oda Onur Kurulu: 5 asıl 5 yedek olmak üzere 10 kişiden oluşur. Üyeler hakkında disiplin kovuşturmalarını yapar.

Oda Denetleme Kurulu: 15 asıl 15 yedek olmak üzere 30 kişiden oluşur. Oda örgütünün hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemleri belli dönemlerde inceleyerek raporlar hazırlar.

Oda Danışma Kurulu: TMMOB, Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları, Şube Yönetim Kurulları ve Meslek Dalı Ana Komisyonları Üyeleri, Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü Oda Uzmanlık Komisyonu Üyeleri ve Oda Müdüründen oluşur. Oda merkezi ve şubelerin çalışmalarını gözden geçirir, geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

ODA KOMİSYONLARI

Oda Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla uzmanlık komisyonları kurulmaktadır. Komisyonlar sürekli ve süreli olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Sürekli komisyonlar yönetmelikleri gereği her dönem, süreli komisyonlarsa Oda Yönetim Kurulu Çalışma Programı doğrultusunda belli süreler için kurulmaktadır. Güncel gelişmelere ve ihtiyaçlara göre yeni komisyonlar kurulabilmektedir.

Meslek Dalı Ana Komisyonları:Makina mühendisleri dışındaki üyelerimizin arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, meslek dalına özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deneyimin oluşturulması, meslek dalının geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulmaktadır. Mevcut meslek dalı ana komisyonları aşağıda verilmiştir:

 • Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK)
 • Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (UHUM MEDAK)

Yayın Komisyonları: Odamızca basılan süreli yayınlarla ilgili yayın politikalarını oluşturmak, yayın programını ve dergi içeriğini belirlemek ve gelen makalelerle ilgili ön değerlendirme yapmak üzere kurulmaktadır. Bu komisyonlar Yayın Kurullarını içermektedir.

 • Mühendis ve Makina Dergisi Yayın Komisyonu
 • Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Komisyonu
 • Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın Komisyonu
 • Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Komisyonu
 • Genel Yayın Planlama Eşgüdüm Komisyonu

Süreli Komisyonlar, Çalışma Grupları ve Kurullar

Oda çalışmalarını yaşama geçirmek üzere Oda uzmanlık alanları ve üye sorunlarıyla ilgili gereksinimler doğrultusunda aşağıdaki komisyonlar kurulmaktadır. Şubelerin önerdiği, konusunda uzman kişilerden oluşan komisyonlar, ilgili oldukları alanlarda programlarını oluşturarak çalışmalarını yürütmektedirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

 • Öğrenci Üye Komisyonu
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu
 • Mekanik Tesisat Komisyonu
 • Asansör Komisyonu
 • AİTM, LPG-CNG Komisyonu
 • Yapı Denetim Komisyonu
 • SMM Komisyonu
 • Makina Tasarım ve İmalat Komisyonu
 • Enerji Çalışma Grubu
 • Sanayi Çalışma Grubu
 • MİEM Çalışma Grubu